Clairvoyance tilbydes i Århus

 

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance betyder "klarsyn", altså at se klart, i betydningen se hinsides hvad de fysiske sanser kan se. Oprindeligt betegnede ordet blot én af flere måder hvorpå det var muligt at hente information fra en oversanselig virkelighed, nemlig den der specifikt knyttede sig til synssansen og til det at opleve og erfare visuelt. Ved siden af clairvoyance kan man nemlig også tale om clairaudience, klarhørelse - altså at erfare oversanseligt ved høresansen - og om clairsentience, klarfølelse, idet denne sidste evne, snarere end at være knyttet til en bestemt sans, er en form for viden via følelserne, der ofte i en eller anden grad også inkluderer de andre sanseformer. Men herudover findes der også 'klar-duftning' og en form for klar-følelse knyttet til det vi egentlig kalder følesansen: at mærke ting rent fysisk, men disse ting har mig bekendt ikke fået noget fagudtryk.

Af disse lidt ældre fagudtryk er det i dag imidlertid kun ordet clairvoyance der er almindeligt brugt, og er efterhånden kommet til at betegne i princippet enhver form for oversanselig evne eller måde at erfare den oversanselige verden på. Og dette skønt den mest almindelige måde at være "clairvoyant" på, i virkeligheden nok er at have den evne der hedder klar-følelse, altså 'clairsentience'.

Auraen og om at arbejde på det psykiske niveau.

At have evner af den slags der her er beskrevet og at arbejde med andre mennesker på den baggrund, kaldes i fagsproget at arbejde på det psykiske niveau. Når man arbejder på det psykiske niveau er man ikke, eller i hvert fald behøver man ikke at være, i kontakt med det der kaldes den åndelige verden, som vi skal høre om om lidt. I stedet kan man hente sine informationer - om det nu er som klarhørelse, klarsyn eller følelse eller andet - fra det der hedder auraen.

Auraen er det energi- og bevidsthedsfelt der befinder sig omkring alle mennesker og som har været kendt verden over indenfor forskellige kulturers religiøse og esoteriske traditioner. Fra vores egen kristne tradition kender vi imidlertid væsentligst dette fra den glorie, ofte gylden, der på helgen-billeder o.l. omgiver de hellige eller guddommelige personers hoveder. Dette er imidlertid kun en meget begrænset del af hvad auraen som helhed er, nemlig det - meget åndelige - aspekt af denne der kaldes 'den højere mentale' aura.

Auraen opdeles således traditionelt i forskellige typer eller lag, hvor de forskellige auriske legemer omgiver den fysiske krop som et kinesisk æskesystem. Man benævner traditionelt disse som æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og det spirituelle legeme, og hver for sig har de en egen anatomi, en egen funktion og et eget specifikt indhold, der alt sammen indgår i hvad det vil sige at være et bevidst, levende og erkendende væsen.

I auraen befinder sig således i princippet alle de informationer der knytter sig til den person vi er. Vores evner og karaktertræk, vores fortid, minder, traumer, tilbøjeligheder, vores aktuelle situation, forhold til andre mennesker etc., ja selv den mulige fremtid vi går i møde, på baggrund af vores aktuelle situation lige nu, er tilstede som information der kan hentes fra auraen. Ikke som en fastlåst skæbne, men som en tendens, en sandsynlighed, som vi imidlertid selv har indflydelse på.

Og det er altså informationer på alle disse områder, som den clairvoyante, afhængigt af hvordan vedkommende nu arbejder, kan trække på i kontakten med et andet menneske.

Indenfor den måde at forstå virkeligheden på vi her arbejder med, er det altså ikke hjernen, men disse energi- og bevidsthedsfelter der er det egentlige psykiske, stedet hvor vores bevidsthed og det vi kalder det ubevidste, er lokaliseret. I denne sammenhæng er den fysiske hjerne da snarere en slags omstillingsorgan, der gør det muligt at opleve og erfare det åndelige og bevidsthedsmæssige i en fysisk virkelighed.

Det er vigtigt at huske, at de forskellige oversanselige evner der her er omtalt, i princippet er noget vi alle er udstyret med, og ikke noget der kun er forbeholdt nogle få udvalgte. Men afhængigt af medfødt talent og ikke mindst øvelse, vil de være langt mere fremtrædende hos nogle end hos andre. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at rigtig mange mennesker som ikke tænker på sig selv som clairvoyante, i virkeligheden også trækker på sådanne evner i omgangen med andre. I steder kalder de det så bare for intuition, anelser etc..

Om det mediale niveau, om afdødekontakt og åndelige vejledere.

Ved siden af det der er beskrevet ovenfor - arbejdet på det psykiske niveau og auralæsningen - er der en anden måde at arbejde på, som i daglig tale ligeledes er blevet inkluderet i betegnelsen clairvoyance, men som reelt er noget helt andet, og må skelnes skarpt fra dette. Dette er arbejdet på det mediale niveau.

Når man arbejder på dette niveau kaldes det at arbejde som medium. Her er det ikke den auriske udstråling fra en konkret person foran sig man henter sine informationer fra, men derimod fra en kontakt med bevidstheder i en ikke-fysisk eller åndelig dimension. At der kan være bevidsthed - og altså liv, identitet og så videre - hinsides det fysiske, er naturligvis kontroversielt i forhold til den aktuelle naturvidenskabelige forståelse der hersker idag, men er som allerede sagt, ikke desto mindre en erfaringssag for mig som for rigtig mange andre mennesker, og har været det for mennesker siden tidernes morgen i alle kulturer.

Måske står vi i dag imidlertid langt om længe på tærsklen til at paradigmet omkring disse ting kan begynde at ændre sig. Alene indenfor de sidste 10 år er der jo sket en utrolig udvikling omkring hvor kendt og accepteret noget sådant som clairvoyance er, i Danmark såvel som i mange andre lande, ikke mindst i kraft af fjernsynsudsendelser og lignende. Men også den langtidsforskning der har været indenfor områder som f.eks. nærdødsoplevelser, ser i dag ud til at være nået et punkt hvor den, i debatten omkring hvorvidt bevidstheden kan overleve den fysiske død, vil kunne have vægt, også overfor skeptisk og naturvidenskabeligt indstillede mennesker

Når vi taler medial kontakt, kan vi skelne imellem på den ene side den form for kontakt med afdøde som vi kender fra fjernsynsudsendelser som 'Åndernes magt', 'Fornemmelse for mord' o.a., hvor mediet formidler kontakt mellem afdøde familiemedlemmer eller bekendte til efterladte, og så på den anden side den kontakt et medium kan have til "højere bevidsthedsniveauer", det vil f.eks. sige til det vi kalder åndelige vejledere, skytsengle m.v.

Kontakten til afdøde er i virkeligheden en bestemt disciplin indenfor det der hedder spiritismen, en form for tros-retning eller religion af kristen tilsnit, der opstod i Amerika sidste halvdel af det 19'ende århundrede.

Denne kirke havde sit focus omkring den direkte personlige kontakt til den åndelige verden, og formålet var at levere konkrete og skudsikre beviser for liv efter døden. Sådanne beviser kan man tale om, hvis et medium er i stand til at levere fuldstændigt præcise oplysninger fra involverede personers liv, som dette medium udenfor al tvivl ikke har kunnet komme i besiddelse af på anden måde end ad oversanselig vej.

At kunne modtage information og beskeder fra afdøde, kan selvsagt have stor værdi både for de efterladte der sørger, men også for os alle, i relation til den måde vi i det hele taget forstår den virkelighed vi lever i: Er der noget ud over den fysiske eksistens eller er der ikke.

Ved siden af det mediale arbejde der koncentrerer sig om kontakten til afdøde, handler det mediale arbejde som sagt også om kontakt til bevidstheder i den åndelige verden som udviklingsmæssigt befinder sig på et højere bevidsthedsniveau end det menneskelige og herunder også kontakt til væsener som ikke tilhører den menneskelige udviklingslinie, som f.eks. det vi kalder engle.

Til den første kategori kan vi her, som allerede nævnt, først og fremmest tale om de 'åndelige vejledere'. Vi har alle åndelige vejledere knyttet til os, både én eller flere der følger os hele livet, og andre der følger os igennem visse faser af vores tilværelse, typisk fordi de på den ene eller anden måde er i besiddelse af indsigt og erfaring der relaterer sig til hvad vi er optaget af i den aktuelle fase af vores liv.

Åndelige vejledere vil være åndelige væsener som selv har haft minimum et liv her på jorden, altså været mennesker som os selv, og typisk kan det være personer som man på et eller andet tidspunkt har kendt og været knyttet til, i tidligere liv.

De åndelige vejlederes opgave er, som ordet siger, at vejlede og hjælpe os på vores vej igennem livet, dog altid uden at måtte gribe ind i forhold til vores frie vilje. Men de kan med deres større erfaring og det overblik de er i besiddelse af, ud fra det dybtgående kendskab de har til os samt deres dedikation i forhold til at vi skal kunne nå vores bedste i dette liv, indgive os tanker og tilskyndelser samt anden form for hjælp og støtte, der kan være med til at bringe os i den rigtige retning.

Kontakten til engle handler om kontakten til væsener som ligeledes er overordentligt kærlige og hjælpsomme, og som på mange forskellige måder kan bistå og hjælpe os i vores liv på jorden. Mange mennesker er utvivlsomt meget skeptiske overfor tanken om sådanne væsener - også selvom utallige mennesker gennem tiderne har berettet om mødet med sådanne - men denne skepsis bunder måske i, at man opfatter begrebet meget konkret, i stil med de væsener vi kender fra middelalder-afbildninger, med hvide fuglefjer, smukke klæder etc..

Jeg er stødt på mennesker der faktisk erfarer engle på denne måde, som noget meget konkret, men for mange andre, såvel som i min egen, i øvrigt ikke så omfattende, erfaring, er engle simpelthen koncentrerede områder af lys og bevidsthed, som er "levende" og intelligente. Det vil sige de er bevidste om os og det er muligt for os at kommunikere med dem. Og ganske som vejlederne er de her for at give os hjælp når vi har behov for det og beder dem om det. Disse væsener har nemlig ikke, eller kun i begrænset omfang, lov til at intervenere i vores liv uden at have fået vores tilsagn eller opfordring.

Men oftest er vi mennesker døve overfor de forsøg på og tilbud om, at hjælpe og støtte os, der til stadighed udgår fra såvel engle- som vejleder-planet. Og desværre kan de specielt i de perioder hvor vi er i krise og vores følelsesliv derfor er i oprør, have meget svært ved at nå igennem til os.

Det er da her et medie kan være behjælpeligt, nemlig med sin evne til bevidst at kunne etablere kontakt til og få information fra det åndelige plan. Ved sin kontakt både til sine egne vejledere og til en anden persons vejledere, og eventuelt til engle-planet, vil mediet kunne formidle en rådgivning der kommer fra at niveau af indsigt der ligger ud over hvad mennesket selv er besiddelse af. Værdien af en sådan rådgivning kan selvsagt være meget stor.

Vi har vores frie vilje.

Nogle vil måske spørge: Hvis man altid har sådanne beredvillige og alvidende væsener til sin disposition, fratager det så ikke helt mennesket den opgave det er at være menneske, som netop handler om ikke altid at have det store galvaniserede overblik, ikke altid at kunne vide eller se klart hvad der er det rette at gøre etc., altså alt det der kaldes den eksistentielle dimension, som nu engang er det der gør at vi kan vokse og udvikle os som mennesker.

Min egen opfattelse er, at - udover at det er fejlagtigt at tro at "de på den anden side" altid er alvidende - man ikke skal opsøge et medie i tide og utide. På den måde kan man nemlig godt tabe den uvurderlige kvalitet der ligger i selv at beslutte, handle ud fra sit eget valg, sin egen intuition og evnt. også begå fejl. Nogen gange er det simpelthen nødvendigt at begå fejl; det er fejlene man lærer af.

Men når det så er sagt, er det som om den hjælp og støtte man kan få fra den anden side, netop inkluderer dette aspekt, altså at disse vejledere er fuldt ud klare over hvornår det er sundt og betimeligt med hjælp fra dem, og hvornår det er bedst for os at prøve selv at hitte rede på sagerne, fra vores begrænsede synsvinkel. De vil afholde sig fra at træde til der hvor det i det lange løb vil være skadeligt for os. Så der er tale om en form for hårfin balance og overvejelse, også fra deres side, med hensyn til hvornår og hvordan de skal gribe ind - som jeg nu ser det.

 

 

 

 

 

 

Billede fra haven ved Astrologi Aarhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra haven ved Astrologi Aarhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra haven ved Astrologi Aarhus